Huisreglement

U bent te gast bij Winter Village Oisterwijk. Wij vragen u dan ook als gast te gedragen. Bij het niet nakomen van de volgende huisregels is de organisatie -te noemen; vrijwilligers, horecapersoneel of beveiligingsmedewerkers – gerechtigd u de toegang te ontzeggen c.q. van het terrein te verwijderen en te weigeren voor een bepaalde of gehele periode van Winter Village Oisterwijk.

Algemene voorwaarden:

 • De organisatie – te noemen; vrijwilligers, horecapersoneel of beveiligingsmedewerkers – mag altijd naar uw legitimatie vragen (>14jaar). Indien men geen geldig legitimatiebewijs kan tonen, kan toegang worden geweigerd of ontzegd.
 • De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor lichamelijk letsel of schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen ontstaan op of rondom de ijsbaan.
 • Alcoholische dranken worden uitsluitend verstrekt aan personen 18 jaar of ouder. Bij twijfel dient legitimatie te worden getoond. Constatering van alcoholgebruik door of weggeven van alcoholische drank aan minderjarigen kan leiden tot ontzegging van de toegang c.q. verwijdering van het terrein.
 • De organisatie behoudt te allen tijde het recht om – indien de situatie erom vraagt – anders te besluiten dan in dit regelement is weergegeven.
 • Tijdens Winter Village Oisterwijk wordt onder andere toezicht gehouden door middel van een gesloten camera systeem. Indien nodig zullen de beelden overlegd worden met de politie of de daarvoor aangestelde instanties.
 • Het is verplicht als gast zijnde medewerking te verlenen bij controles op wapens, drugs etc.
 • Gevonden voorwerpen kunnen bij de bar worden ingeleverd of tijdens evenementen bij de beveiliging in bewaring worden genomen.
 • Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren te nuttigen.
 • Anderen gasten lastig te vallen ( zich opdringen).
 • Lawaai te maken of op andere wijze overlast te veroorzaken in de directe omgeving van Winter Village Oisterwijk.
 • Zonder toestemming meubilair te verplaatsen.
 • Glazen mee naar buiten te nemen, tenzij dit voor consumptie op het terras is, gedurende de openingstijden van het terras.

Voorwaarden ijsbaan:

 • Toegang tot het terrein van Winter Village Oisterwijk geschiedt geheel op eigen risico.
 • Het dragen van handschoenen is verplicht op de ijsbaan!
 • De ijsbaan mag alleen betreden worden met ondergebonden schaatsen; Ouders mogen met de kleinsten wel meelopen over het ijs.
 • Noren, klapschaatsen, ijshockeysticks, sleden en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan.
 • Bij extreme drukte mag de toegang tijdelijk worden geweigerd.
 • Schade aan eigendommen van Winter Village Oisterwijk, zoals boarding, schaatsen, tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.

Het is niet toegestaan…

 • … met sneeuw of ijsballen te gooien op of rondom de ijsbaan.
 • … te roken op de ijsbaan.
 • … te zitten op de rand van de reclameborden.
 • … de ijsbaan te betreden met glaswerk, blikjes of andere scherpe voorwerpen.
 • … eigen consumpties/etenswaren te nuttigen op het terrein van Winter Village Oisterwijk.

  Het is ten strengste verboden:

  • Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
  • Vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in bezit te hebben.
  • Diefstallen of vernielingen te plegen.
  • Goederen te verhandelen of te helen.
  • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
  • Zich discriminerend uit te laten.
  • Zich door woord of gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie.
  • Anderen te beledigen.

  Deze regels gelden zowel binnen als buiten Winter Village Oisterwijk

  als voor de directe omgeving voor gasten en personeel